Házasság felbontása közös megegyezéssel

Házasság felbontása közös megegyezéssel

A legtöbb esetben ügyfeleimnél a megindított válás közös megegyezéssel indul és sok esetben így is fejeződik be. Válóperes ügyvédként , tapasztalatim szerint , a problémásan induló ügyek esetében is gyakran van lehetőség arra , hogy – mindkét érintett fél érdekeinek figyelembevételével – közös megegyezéssel fejeződjön be a per. Általánosságban elmondható és ügyfeleimnek is javaslom, hogy – amennyiben erre lehetőség van – mindenképpen egyezséggel próbálják meg megoldani a vitás kérdéseiket. A szakszerűen és jól átgondoltan elkészített egyezséggel olyan jövőben felmerülő vitás területeket is rendezni lehet, amelyre a bírósági ítéletben nem lenne lehetőség. Bár a házasság közös megegyezéssel történő felbontását és az egyezséget ügyfeleimnek kiemelten javaslom, azonban amennyiben erre nincs lehetőség, vagy az egyezség megkötése elől a másik fél elzárkózik, akkor határozottan képviselem ügyfeleim érdekeit a peres eljárás során a tényállásos bontóperben (melyről részletesebben itt olvashat)

A házassági bontóper megindítása
A házasságot a Bíróság vagy az egyik házastárs kérelmére (ún. „tényállásos bontás melyről itt olvashat részletesebben„), vagy a házastársak egyező akaratnyilvánítása alapján (ún. „közös megegyezéses bontással”) bonthatja fel. (a közös megegyezéses bontásról kicsit később részletesebben olvashat)
Házassági perben a házastársnak a pert személyesen kell megindítania. A keresetlevél benyújtható a bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon , de mivel a formanyomtatvány használata  2021-ben már nem kötelező, így anélkül is benyújtható. Természetesen nem zárja ki a lehetőséget, hogy ügyvédet bízzunk meg az ügyünkkel. Az ügyvédi segítség és a szakszerűen elkészített keresetlevél nemcsak megkönnyíti a bíróság munkáját, hanem gyorsítja is az eljárást, mivel így a bíróságnak nem kell hiánypótló felhívást kiadnia.

A keresetlevél

A házasság felbontása iránt indított per a keresetlevél benyújtásával indul. A keresetlevélben – az általános alaki kellékeken túl – elő kell adni a házasság megkötésére vonatkozó adatokat, nyilatkozni kell a házasságból származó közös gyermekek születésére vonatkozóan, valamint azon adatokra, amelyek alapján a keresetindításra való jogosultság megállapítható. A hivatkozott tényelőadásokat igazoló okiratokat is csatolni kell a keresetlevélhez (pl. házassági anyakönyvi kivonat, gyermek születési anyakönyvi kivonata). Ezen kívül a keresetlevélben határozott kereseti kérelmet kell előterjeszteni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a felek a házasság felbontását közös megegyezés alapján vagy az ún. tényállásos bontás alapján kérik.
A keresetlevél benyújtását követően megtartott első tárgyaláson kiemelt jelentősége van annak, hogy azon lehetőség szerint mindkét házastárs személyesen megjelenjen, hiszen a bíróság elsődleges feladata az első tárgyaláson a házastársak meghallgatása illetve annak megkísérlése, hogy a házastársakat kibékítse. A békítést egyébként a bíróság a per során bármikor megkísérelheti, nem csak az első tárgyaláson.
Az első tárgyaláson a házastársaknak személyesen meg kell jelennie. Ez alól csak olyankor ad kimentést a törvény, amennyiben a házastárs cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll;ismeretlen helyen tartózkodik; vagy a megjelenése elháríthatatlan akadályba ütközik. Nagyon fontos, hogy a házassági perben a felperes személyes megjelenése az első tárgyaláson kötelező. Amennyiben a felperes nem jelenik meg az első tárgyaláson (még abban az esetben is, ha a jogi képviselője jelen van a tárgyaláson) a bíróság a pert megszünteti. Az első érdemi tárgyalást követően már van lehetőség arra, hogy ne jelenjen meg a felperes személyesen,csak jogi képviselője legyen jelen, ekkor a per megszűnését ezen magatartás már nem fogja eredményezni.

Házasság felbontása közös megegyezéssel:

Amennyiben a házasságot a felek közös megegyezéssel kívánják felbontani, akkor a bíróság felé abban kell nyilatkozniuk, hogy a házaséletük teljesen, és helyrehozhatatlanul megromlott. A felek nyilatkozatának végleges akarat elhatározáson alapulónak, egyezőnek és befolyásmentesnek kell lennie.
Véglegesnek akkor tekinthető az elhatározás, ha a házastársak a járulékos kérdésekben megegyeztek és egyezségüket a bíróság jóváhagyta.

Milyen járulékos kérdésekben kell megegyezniük a feleknek ?

A feleknek meg kell megegyezniük a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek tartása, a különélő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, – ez iránti igény esetén – házastársi tartás, a házastársi közös lakás használata kérdésében.
Ahogyan fentebb jeleztem a véglegesség mellett a felek nyilatkozatának befolyásmentesnek kell lennie, melyet a bíróságnak vizsgálnia kell. Erre vonatkozóan elsődleges bizonyítási eszköz a Bíróság részére a felek személyes meghallgatása lehet. A harmadik feltétel tekintetében pedig, amely az akarategyezőség a törvény alakszerűséget nem ír elő ezért amennyiben csak az egyik fél kezdeményezte a házasság felbontását (tényállásos bontás) és később a felek mégis úgy döntenek hogy közös megegyezéssel kívánnak elválni, akkor erre is van lehetőségük. Fontos, hogy – ellentétben a korábbiaktól amikor a vagyont is meg kellett osztani a házasság felbontásával egy időben – 2014-től már kifejezetten tilos összekapcsolni a vagyonjogi kérdéseket a házasság felbontásával kapcsolatos peres eljárással. A házastársi közös vagyon megosztásáról  (vagyonmegosztásról) részletesebben egy másik cikkemben olvashat.

A házasság felbontása az első tárgyaláson

A bíróság az első tárgyaláson megkísérli a felek kibékítését. Amennyiben ez sikeres, akkor a per megszűnik. 2022 szeptemberig legalább két tárgyalást kellett a bíróságnak tartania, akkor ha a felek megállapodtak és közös kiskorú gyermekeik voltak.
2022 szeptembertől új szabály, hogy ha a békítés nem jár sikerrel és a felek minden szükséges kérdésben megállapodtak, akkor  már lehetőség van arra, (akkor is ha közös kiskorú gyermekük van a feleknek), hogy ne kelljen egy újabb tárgyalást kitűzni, hanem  a Bíróság egy tárgyalás alatt felbonthatja a felek házasságát .
A korábbi szabály továbbra is irányadó, hogy a házasság az első tárgyaláson is felbontható ha a felek ezt kérik és a feleknek nincsen közös gyermeke (vagy a gyermekek már nagykorúak). Ekkor a pert már az első tárgyaláson érdemben kell tárgyalni.

A házassági bontóper költsége

A házassági bontóper indításának illetéke fix 30.000 forint, melyet – amennyiben a fél jogi képviselő nélkül indítja meg – keresetlevélen illetékbélyeg formájában lehet leróni. Ügyvéd részére adott meghatalmazás esetén a keresetlevelet az ügyvéd készíti el, elektronikusan nyújtja be a Bíróság részére és a bírósági eljárási illeték is elektronikusan (bankkártyával vagy annak sikertelensége esetén átutalással ) fizethető meg.

A jogi képviselő által történő képviselet hosszú távon sok szempontból kifizetődőbb.
Amennyiben a válóperes ügyvéd egységként kezeli a házasság felbontásával kapcsolatos járulékos kérdéseket, (a szülői felügyelet, a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást, a gyermektartásdíjjal kapcsolatos-  valamint a lakáshasználati kérdéseket ) és a vagyonmegosztást, és a házastársak is partnerek ebben, akkor lehetőség nyílik idő- és költségkímélő módon, a peren kívüli megállapodásra.

A szakszerűen megszerkesztett egyezségek általában, hosszú távon jobban működnek, mintha azt a bíróság állapítaná meg, mivel mindkét fél egyaránt részt vett a megállapodás feltételeinek alakításában, így a megállapodásban foglalt feltételeket is betartják a felek. (pl. gyermektartásdíj pontos fizetése , illetve a gyermekekkel való kapcsolattartást rugalmasan meg tudják beszélni a felek).

Családjogi szakjogász válóperes ügyvédként minden esetben a megállapodás előmozdítására törekszem, különös tekintettel arra, hogy a kiskorú gyermekek érdekeinek is az felel meg, ha meg tudnak egyezni ezekben a kérdésekben a felek. Ha ez mégsem sikerülne, akkor viszont minden jogi eszközt felhasználok annak érdekében, hogy ügyfeleim jogai ne csorbuljanak és a számukra legkedvezőbb eredmény szülessen a bírósági eljárás során.

Egyéb cikkeimet is ajánlom szíves figyelmébe:


Vegye fel velem a kapcsolatot vagy kérdezzen Online!