Házastársi közös vagyon és annak megosztása -Vagyonmegosztás

A házasság felbontásakor felmerül a házastársi közös vagyon megosztása, a vagyonmegosztás. 

A vagyonmegosztási szabályokat a mindenkori bírói gyakorlatnak, a Polgári törvénykönyv egyéb szabályaival összhangban, annak megfelelően kell értelmezni, melynek naprakész ismerete elengedhetetlen a felkészült válóperes ügyvéd számára.

A házastársak vagyoni viszonyainak részletszabályairól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezik.

A törvény elsőként meghatározza a házastársi vagyonközösség fogalmát.

Házastársi vagyonközösség létrejötte

A házastársak osztatlan közös tulajdonát képezi mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen,akár külön-külön szereztek. A közös tulajdon a házastársakat egyenlő arányban illeti meg.

Ezért a házasság ideje alatt szerzett ingatlanok (lakás, ház), illetve ingóságok (személygépkocsi, bútor..stb.) fele-fele arányban illetik meg a házastársakat.

A házastársak közös vagyonába tartoznak a közös vagyontárgyak terhei is, valamint a házastársak közösen viselik bármelyik házastárs által, a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat is. Tehát amennyiben a házassági életközösség alatt bármelyik fél akár egyedül, akár közösen pl. hitelt vesz fel, az adósság is közös lesz.

A fentebb részletezett vagyonjogi rendszert házastársi vagyonközösségnek, vagy más néven törvényes vagyonjogi rendszernek nevezzük.

Törvényes vagyonjogi rendszer áll fenn a házastársak között az életközösségük kezdetétől az életközösségük végéig, kivéve, ha a házasságkötést megelőzően vagy a házasságuk alatt eltértek a törvényes vagyonjogi rendszertől. Az ilyen eltérésre házassági vagyonjogi szerződéssel van lehetőség.

A különvagyon meghatározása

A házastárs különvagyonához tartozik:

  1. a házassági vagyonközösség létrejöttekor már meglévő vagyontárgy,
  2. a házassági vagyonközösség fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott vagyontárgy, illetve a valamelyik házastárs részére nyújtott ingyenes juttatás,
  3. a házastársat, mint a szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat,
  4. a személyét ért sérelemért kapott juttatás,
  5. a személyes használatra szolgáló és szokásos mértékű vagyontárgy,
  6. a házastárs különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe lépő érték.

Ez azt jelenti, hogy a különvagyoni vagyontárgyak (tehát pl. ha valaki egy házat örökölt, vagy ajándékba kapott) nem képezik a házastársi közös vagyon részét, így annak megosztása sem kérhető a házasság felbontásakor.

Ahogyan említettem korábban a törvényes vagyonjogi rendszer az életközösség kezdetével kezdődik és megszűnik ha az életközösség megszűnik. Ezen kívül akkor is megszűnik, ha a házastársak házassági vagyonjogi szerződésben a vagyonközösséget a jövőre nézve kizárják illetve, ha a bíróság azt a házassági életközösség fennállása alatt megszünteti.

Ezen kívül még a törvény részletezi, hogy mi minősül különvagyoni tehernek, illetve tartozásnak és egyéb részletszabályokat is tartalmaz. 

A házastársi közös vagyon megosztása (vagyonmegosztás)

A vagyonközösség megszűnése esetén bármelyik házastárs igényelheti a közös vagyon megosztását. Ha a házasság a házastárs halálával szűnt meg, ez a jog az örököst is megilleti.

A házastársi közös vagyon két módon szüntethető meg.

  1. Vagyonmegosztási szerződéssel, vagy ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor
  2. Vagyonjogi perben, a bíróság által.

Amennyiben a házastársi közös vagyont szerződéssel osztják meg, a szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. (vagyonmegosztási szerződés) Ezért a házastársak között írt vagyonmegosztási szerződés érvénytelen lesz. Nem érvénytelen az a szerződés azonban , amelyben a házastársak kizárólag ingóságokat osztanak meg ,ha  a megosztást már végre is hajtották.

A vagyonmegosztás során igényelni lehet a közös vagyonból a különvagyonra, a különvagyonból a közös vagyonra és az egyik házastárs különvagyonából a másik házastárs különvagyonára történő ráfordítások és a másik vagyonból teljesített tartozások megtérítését.

Válóperes Családjogi szakjogász ügyvédként elsődlegesen arra törekszem, hogy a felek elsősorban szerződéssel osszák meg a közös vagyonukat. Egy ilyen szerződéssel ugyanis tapasztalataim szerint rugalmasan lehetőség van a felek által választott legjobb megosztási mód megválasztására.

Tapasztalt válóperes ügyvédként, sok esetben sikerült megelőzni a hosszadalmas és költséges pereskedést és sikerrel állapodtak meg a felek a vagyon megosztásában.

Amennyiben nem tudnak a felek megállapodni peren kívül, akkor a vagyon megosztását vagyonjogi per keretében a bíróságtól lehet kérni. Ennek költségei azonban jóval meghaladják a szerződéssel történő megosztás költségeit, hiszen ilyenkor a bírósági eljárási illeték igen jelentős, akár milliós tétel is lehet. Ezen felül számolni kell az igazságügyi ingatlan- és ingóforgalmi szakértő költségeivel, az ügyvédi költségekkel valamint az sem mellékes tényező, hogy egy ilyen pereskedés akár több évig is elhúzódhat.

Természetesen, amennyiben nincs hajlandóság a másik félben a peren kívüli megegyezésre, akkor a vagyon megosztását igénylő fél mégis kénytelen a bírósági utat választani. Ezekben az esetekben is állok Tisztelt Ügyfeleim rendelkezésre és a peres eljárásban minden törvényes jogi eszközt felhasználok annak érdekében, hogy ügyfeleim jogai ne csorbuljanak és a számukra legkedvezőbb eredmény szülessen a vagyonmegosztás során a bírósági eljárásban.

(Egyéb cikkeimet is ajánlom szíves figyelmébe: A házasság felbontásáról közös megegyezéssel itt olvashat, míg a tényállásos bontásról ide kattintva olvashat részletesen)

Az ország egész területén vállalja irodánk vagyonmegosztással kapcsolatos ügyekben történő jogi képviselet ellátását.

Kiszámoljuk , hogy mennyi jár Önnek a házastársi közös vagyonból, segítünk a vagyonmegosztási szerződés elkészítésében, vagy ha szükséges , akkor peres úton érvényesítjük jogait.

Keressen bizalommal akár peren kívüli megállapodás, akár vagyonmegosztási perben történő jogi képviselet miatt szeretné igénybe venni tapasztalt válóperes családjogi szakjogász ügyvéd segítségét.


Vegye fel velem a kapcsolatot vagy kérdezzen Online!